Golf

Hoyo por hoyo

Hoyo 1

Hoyo 1

PAR 5

Handicap 15

 

Hoyo 2

Hoyo 2

PAR 4

Handicap 13

 

Hoyo 3

Hoyo 3

PAR 4

Handicap 7

 

Hoyo 4

Hoyo 4

PAR 3

Handicap 9

 

Hoyo 5

Hoyo 5

PAR 4

Handicap 5

 

Hoyo 6

Hoyo 6

PAR 3

Handicap 17

 

Hoyo 7

Hoyo 7

PAR 5

Handicap 3

 

Hoyo 8

Hoyo 8

PAR 4

Handicap 11

 

Hoyo 9

Hoyo 9

PAR 4

Handicap 1

 

Hoyo 10

Hoyo 10

PAR 3

Handicap 12

 

Hoyo 11

Hoyo 11

PAR 4

Handicap 18

 

Hoyo 12

Hoyo 12

PAR 5

Handicap 2

 

Hoyo 13

Hoyo 13

PAR 4

Handicap 6

 

Hoyo 14

Hoyo 14

PAR 4

Handicap 8

 

Hoyo 15

Hoyo 15

PAR 3

Handicap 14

 

Hoyo 16

Hoyo 16

PAR 5

Handicap 10

 

Hoyo 17

Hoyo 17

PAR 3

Handicap 16

 

Hoyo 18

Hoyo 18

PAR 5

Handicap 4